pl
KPRF Law Office

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wskazuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Marjańska prowadząca działalność pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Marjańska z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa, wpisaną do CEIDG, NIP: 9512251193 („Kancelaria”). Z Kancelarią można się z skontaktować telefonicznie pod numerem 221012777, pisząc na adres siedziby Kancelarii lub adres e-mail: biuro@kprf.pl.
 2. Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach oraz na podstawach prawnych wskazanych poniżej:
  1. Świadczenie usług lub wykonywanie umowy
   W przypadku zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem umowy, Kancelaria przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez Kancelarię działań na żądanie podmiotu danych, przed zawarciem umowy. Dane osobowe w takim przypadku są przetwarzane dla celów zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, jest niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii.
  2. Przetwarzanie danych osobowych pracowników lub współpracowników lub innych osób ze strony klientów lub kontrahentów współpracujących z Kancelarią
   W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Kancelaria pozyskuje od klientów/kontrahentów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów. Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj obejmuje informacje takie jak imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego wykonywania umowy. Dane osobowe są przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.
  3. Korespondencja mailowa i tradycyjna
   W przypadku kierowania do Kancelarii za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Kancelaria przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
  4. Kontakt telefoniczny
   W przypadku kontaktowania się z Kancelarią drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Kancelaria może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
  5. Formularze kontaktowe
   Kancelaria zapewnia możliwość skontaktowania się z nią przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie internetowej Kancelarii. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych dobrowolnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  6. Pozyskiwanie danych osobowych w ramach kontaktów biznesowych
   W związku z prowadzoną działalnością Kancelaria zbiera dane osobowe także w innych przypadkach, np. podczas spotkań biznesowych, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Tak zebrane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom współpracującym z Kancelarią na zasadzie zleconych usług. Kancelaria zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych celów i zależy on od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów w ramach wykonywania zawodu są przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.
 6. Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z zastrzeżeniem, że Kancelaria nie zrealizuje takiego żądania, jeżeli naruszyłoby to obowiązek zachowania tajemnicy radcy prawnego lub tajemnicy adwokackiej.
  2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne prawo do żądania usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
  3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  4. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  5. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); prawo to nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
  6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, ze cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Kancelarii w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Law Firm 2015 - KPRF Law Office
Znajdziesz nas w mediach społecznościowych
Wykorzystujemy ciasteczka (ang.cookies),aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu.
Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki
welcome to clone audemars piguet millenary.delicate hobby is most likely the essential cost of exact copy rolex day date rolex calibre 2836 mens m118348 0014 12mm gold tone.

https://www.high-endrolex.com/5