pl
KPRF Law Office

Zespół

Partnerzy
Prawnicy
Administracja
Współpraca

Joanna Marjańska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Kancelarii KPRF Law Office odpowiedzialna za obsługę transakcji związanych z najmem powierzchni komercyjnych z naciskiem na opiniowanie i negocjacje umów najmu na rzecz klientów Kancelarii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności prawie handlowym i cywilnym, prawie nieruchomości, jak również w prowadzeniu spraw sądowych w tym zakresie. W lipcu 2010 roku dołączyła do kancelarii K|P|R|F Law Office, gdzie od samego początku zajmowała się przede wszystkim umowami najmu od strony prawnej oraz obsługa korporacyjną spółek. Jako in-house zajmowała się opiniowaniem umów najmu dla IKEA, Żabka Polska Sp. z o.o. dla sieci sklepów typu convenience Żabka oraz Freshmarket

Rafał Fabisiak

Rafał Fabisiak - a legal counsel and a partner in KPRF Law Office. He provides services related to legal and business consultancy and crisis management. He graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. He received the LL.M. degree in international trade law at the Central European University. He specializes in complex court proceedings, conducting bankruptcy proceedings, liquidation of partnerships and companies, as well as commercial law, particularly related to lease agreements and property law. He also gives lectures on drawing up and negotiating lease agreements. Previously, he held the position of Managing Director in Diva Poland sp. z o.o. and was responsible for operational activities and Diva brand building in Central and Eastern Europe. Between 2011 and 2013 he was the member of the Polish Council of Shopping Centers and co-author of the Code of Good Practice for lease agreements. He also worked with the Alshaya group in Central and Eastern Europe (the franchisee of clothing and cosmetic brands like THE BODY SHOP, MOTHERCARE, NEXT, TOP SHOP or M.A.C.) and for NFI Empik Media & Fashion S.A. (the owner of SMYK and EMPIK and franchisee of ESPRIT, HUGO BOSS, MANGO, MEXX, NEW LOOK, PEACOCKS, ZARA) with respect to negotiating lease agreements in shopping centers and consultancy concerning property law and related transactions conducted in Poland, Germany and Ukraine. Lease agreements negotiated and concluded with his assistance cover about 200,000 square meters.

Anna Zejdler

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oviedo. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa spółek i stałej obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w sprawach sądowych oraz kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Na rzecz Klientów KPRF Law Office prowadzi sprawy korporacyjne, handlowe, gospodarcze i cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Uczestniczyła w projektach związanych z oceną zgodności regulaminów i wzorów umów z prawem pracy i prawem konsumenckim. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań sądowych oraz przed organami administracji. W ramach obsługi prawnej uczestniczy w negocjacjach handlowych, sporządza opinie prawne i reprezentuje podmioty w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Joanna Marjańska

Legal Counsel, a graduate of the Law and Administration Department at the University in Warsaw. In KPRF Law Office She is responsible for handling transactions related to commercial space renting with an emphasis on viewing and negotiating lease contracts for Clients of the Law Office. She specializes in economic law, in particular commercial and civil law, real estate law, as well as in conducting court cases in those fields. In July 2010, she joined K|P|R|F Law Office, where from the very beginning she has been handling lease contracts from the legal perspective and providing corporate services for companies. As an in-house lawyer, she was dealing with viewing lease contracts for IKEA, Żabka Polska Sp. z o.o. for the convenience-type of Żabka and Freshmarket store networks.

Ilona Świderska-Ćwik

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prowadzeniu postepowań sądowych i arbitrażowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz polubownego rozwiązywania sporów. W KPRF Law Office odpowiedzialna za obsługę Klientów z zagadnień prawa procesowego, obsługi korporacyjnej i prawa podatkowego, a także zajmuje się prowadzeniem skomplikowanych roszczeń o odszkodowania majątkowe. Doświadczenie zdobywała pracując na stanowisku Inspektora Urzędu Skarbowego oraz w jednej z czołowych polskich kancelarii odszkodowawczych.

Ilona Świderska-Ćwik

Ilona Świderska-Ćwik – a trainee counsel of the District Chamber of Legal Counsels in Warsaw, a graduate of the Faculty of Law at the University in Białystok. She specializes in running court and arbitration proceedings, with a special emphasis on mediation and amicable settlement of disputes. In KPRF Law Office, she is responsible for servicing Clients with regard to aspects of procedural law, corporate services and tax law, as well as settlement of complicated claims for property damages. She has gained her experience working at the post of the Tax Office Inspector as well as in one of the leading Polish insurance claim law offices.

Mariusz Stanik

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych oraz prawa spółek. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa handlowego, w tym bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz procesów transformacyjnych spółek. W KPRF Law Office odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z obsługą korporacyjną. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Od 2007 roku asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UKSW. Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych w krajowej prasie prawniczej.

Aneta Jużak

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W KPRF Law Office zajmuje się w szczególności reprezentacją podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w sprawach sądowych, zwłaszcza dotyczących nieruchomości oraz prawa ubezpieczeniowego i gospodarczego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń o odszkodowania za straty poniesione przez przedsiębiorców w wyniku działań na szkodę firmy. Posiada doświadczenie także w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, umów handlowych, prawa pracy oraz postępowania cywilnego i egzekucyjnego. Ponadto dysponuje wieloletnią praktyką w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Mariusz Stanik

Mariusz Stanik - Advocate, doctor of law, assistant in the Department of Private Commercial Law at the Faculty of Law and Administration of the Cardinal Stefan Wyszyński University. Co-author of the commentary to the Code of Commercial Companies. Expert on investment contracts, M&A, project finance and corporate law, as well as the implementation of R&D projects. On a daily basis, he advises investors, venture capital funds and the founders of the startups. He has extensive experience in the field of commercial law, drafting and negotiating contracts and agreements, including the current service for business entities and transformation processes of companies.

Kamila Olkowicz

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania funduszami pozyskiwanymi z Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, a także w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa jako zastępca dyrektora Departament Orzecznictwa, gdzie zajmowałam się m.in.: nadzorowaniem postępowań administracyjnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego i przepisów prawa budowlanego, prowadzeniem postępowań administracyjnych w przedmiocie zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami prawa,  w tym także w sprawach samowoli budowlanych oraz wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach obiektów budowlanych: hydrotechnicznych, dróg krajowych i wojewódzkich i lotnisk cywilnych. Specjalizuje się w przede wszystkim w prawie administracyjnym, nieruchomości i prawie budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem specustaw dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: drogowej, kolejowej, dot. terminali regazyfikacyjnych, budowli przeciwpowodziowych.

Aneta Jużak

A legal counsel, graduate of the Faculty of Law and Administration at the University in Białystok. She has completed her legal counsel training in the District Chamber of Legal Counsels in Warsaw. In KPRF Law Office, she is engaged in particular in representing economic entities and natural persons in court cases, especially cases referring to real estate as well as insurance and economic law. She specializes in civil and economic law, with a particular consideration of claiming damages for losses suffered by entrepreneurs as a result of professional misconducts. Additionally, she enjoys experience in the field of real estate law, commercial agreements, labor law as well as civil and enforcement proceedings. Moreover, she enjoys many years of practice in the field of extrajudicial dispute resolution methods.

Kamila Olkowicz

Kamila Olkowicz – Legal Advisor, graduate of the Law and Administration Department at the University of Warsaw as well as post-diploma studies in EU funds management. She gained her professional experience in the Regional Construction Supervision Inspectorate in Warsaw, as well as in the Ministry of Infrastructure and Construction as Deputy Director of Jurisprudence Department, where she was handling, among others: supervision of administrative proceedings in the field of spatial planning and development as well as construction law regulations, conducting administrative proceedings with regard to compliance of conducted construction works with the provisions of law, including cases of illegal building as well as issuing decisions regarding building facilities: hydraulic structures, national and regional roads as well as civilian airports. She specializes first of all in administrative law, real estate and construction law, with a particular consideration of special acts regarding infrastructure investments: road, railway investments, investments regarding regasification terminals and flood-prevention structures.

Aleksandra Zarosa

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Z zamiłowania cywilistka, specjalizująca się w prawie kontraktowym i gospodarczym. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym głównie podmiotów realizujących inwestycje budowlane oraz działających w branży retail. Ostatnie lata jej kariery to nacisk na obsługę i współpracę z podmiotami funkcjonującymi na rynku nieruchomości komercyjnych, w szczególności z inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, wynajmującymi i najemcami wielkopowierzchniowymi. Reprezentowała Klientów i doradzała przy transakcjach sprzedaży, umowach najmu długoterminowego, oceniała ryzyka kontraktowe oraz prowadziła sprawy związane z dochodzeniem praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. W KPRF Law Office zapewnia wsparcie Klientom obecnym na rynku retail oraz nieruchomości komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem galerii handlowych tworząc, opiniując i negocjując umowy najmu, a także opracowując i wdrażając strategie prowadzenia sporów zarówno na drodze sądowej i pozasądowej.

Magdalena Skiba

Magdalena Skiba - a graduate of the Law and Administration Department at the University of Warsaw, the School of Italian Law and European Law, conducted by the Law and Administration Department at the University of Warsaw as well as the Universities of Catania, Naples and Milan. In April 2011, she took part in the international conference of “National Model United Nations” (NMUNS) in New York. An attorney trainee at the District Board of Attorneys in Warsaw. She specializes in the field of civil and economic law, in particular in negotiating contracts for leasing shopping centers on the territory of the whole Poland as well as asserting rights stemming from the lease relationship. She represents economic entities in court and arbitration proceedings. With her second specialization in consumer law, she advises Clients with regard to drawing up model contracts, in particular with regard to regulations and General Terms as well as in all matters in dispute in entrepreneur – consumer relations and vice versa. Additionally, she handles also ongoing corporate services for entities. She works in Polish and English.

Dariusz Cisło

Radca Prawny, ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc pracy magisterskiej z prawa handlowego. Jest także absolwentem Centrum Prawa Angielskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie korporacyjnej obsługi spółek oraz audytów prawnych, przygotowywał i opiniował umowy cywilnoprawne. Doświadczenie procesowe zdobywał w renomowanych polskich kancelariach, pracując na rzecz korporacji i klientów indywidualnych. Doradzał w procedurze przeprowadzania przez podmioty zagraniczne oferty publicznej skierowanej do pracowników oraz zgłaszania do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomień o zakończeniu sprzedaży papierów wartościowych na terenie Polski. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w stopniu dobrym językiem niemieckim.

Rafał Gutowski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego. Ukończył jednolite prawnicze studia magisterskie oraz Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego. W 2013 r. ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym i sportowym (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dyscyplinarnych) oraz zagadnieniami szeroko pojętego prawa administracyjno-samorządowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, warszawskim Sądzie Okręgowym, Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także butikowych kancelariach adwokackich, reprezentując klientów przed organami ścigania i sądami we wszystkich instancjach. Prowadził także zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa administracyjnego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W KPRF Law Office odpowiada za obsługę prawną i zastępstwo procesowe w sprawach karnych, karno-skarbowych, karno-gospodarczych oraz z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Aleksandra Zarosa

Legal Counsel at the District Chamber of Legal Advisers in Olsztyn.Specializes in providing ongoing legal service of entrepreneurs, including mainly developers, investors and retail chains. In her present work she focuses on service and cooperation with commercial real estate developers, especially investors, contractors, subcontractors, tenants and large area tenants. She advises on real estate sales transactions, long-term lease agreements, assesses contractual risks, and conducts investigations related to the rights and obligations arising from contracts.

Magdalena Skiba

Aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego, prowadzonej przez WPiA UW oraz Uniwersytet w Catanii, Neapolu i Mediolanie. W kwietniu 2011 roku uczestniczka międzynarodowej konferencji „National Model United Nations” (NMUNS) w Nowym Jorku. Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w negocjowaniu umów najmów centrach handlowych na terenie całej Polski oraz w dochodzeniu praw ze stosunku najmu. Reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. W ramach drugiej specjalizacji w prawie konsumenckim,doradza Klientom przy tworzeniu wzorców umownych, w szczególności regulaminów i OWU oraz we wszelkich sprawach spornych w relacjach przedsiębiorca – konsument i odwrotnie. Zajmuje się także bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Marek Magdziarz

Marek Magdziarz – a graduate of the Law and Administration Department at the University of Warsaw and Center for American Legal Studies University of Florida Levin College of Law. He specializes in civil law, commercial law and labor law. In KPRF Law Office, he handles cases in the field of civil law, corporate services, IT and new technologies as well as pre-judicial seeking redress from insurance companies with regard to damage to property. He demonstrates a fluent command of English

Agata Toporkiewicz

Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kilkukrotnie nagradzana stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS. Podczas studiów działała jako wolontariusz w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Lublinie oraz instytucjach publicznych (Ministerstwo Finansów, Prokuratura Rejonowa w Garwolinie). Członek zespołu ds. monitoringu umów student-uczelnia Parlamentu Studentów RP. W KPRF Law Office odpowiedzialna za obsługę spraw sądowych, prawo cywilne i postępowania dot. własności intelektualnej.

Piotr Kolanowski

A legal counsel, graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, partner of the KPRF Law Office. He specializes in cases in the field of economic law, industrial property law and commercial law with a special emphasis on running court cases. He has gained his experience in renowned law offices of Warsaw. In 2008, he established one of the most effectively developing compensation law offices. In KPRF Law Office, he handles in particular legal services for companies and entrepreneurs, negotiating agreements and commercial contracts, he participates in projects regarding M&A, due diligence and examination of the legal status of real estate. Additionally, he represent Clients in relation to the investment preparation and implementation, he has conducted several hundred court proceedings. He works in Polish and English.

Stefan Juszczak

Stefan Juszczak - a business partner in KPRF Law Office, an acknowledged expert in the area of the commercial real estate market. He is a specialist in commercialization and re-commercialization of areas in shopping centers and negotiating commercial lease agreements, particularly those concerning renegotiation of rent in the case of unprofitable showrooms. He also handles selection of proper areas for new shopping centers. For over 20 years he has worked in the Eastbridge holding which then was converted into a listed company NFI S.A. EMF. He was directly responsible for the development of the multimedia chain EMIPK in Poland and Ukraine, also as the member of the Empik Cafe management board. He gained his experience as Operations Director and since 2001 he contributed to the formation of the development segment of EMPIK. He was directly responsible for establishing all EMPIK stores until 2011. Between 2007 and 2010 he was also responsible for the development of EMPIK and SMYK in Ukraine. Presently he offers his advice to such brands as Próchnik, Księgarnia Autorska, Maxizoo, FreezeMe and Superpharm.

Paweł Szulc

Paweł Szulc – aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz rodzinnym. W KPRF Law Office odpowiada za projekty związane z obsługą procesu najmu komercyjnego, prowadzi negocjacje oraz zapewnia proces komercjalizacji, a także wspiera Klientów kancelarii w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej.

Marek Magdziarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Legal Studies University of Florida Levin College of Law. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz prawie pracy. W KPRF Law Office zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, obsługi korporacyjnej, IT i nowych technologii oraz przedsądowym dochodzeniem roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych z zakresu szkód majątkowych. Włada biegle językiem angielskim

Agata Toporkiewicz

Agata Toporkiewicz – a trainee attorney at the District Board of Attorneys in Warsaw. She completed with honors the Faculty of Law and Administration at the Maria Curie - Skłodowska University in Lublin, several times rewarded with the scholarship of the Rector for best students of the University. During her studies she was working as a volunteer at the University Student Law Counsel Office. She has gained her experience in law offices in Lublin and public institutions (the Ministry of Finance, the District Prosecutor’s Office in Garwolin). Member of the Team for Monitoring Student –University Agreements of the Polish Students Parliament. In KPRF Law Office, she is responsible for handling court cases, civil law matters and proceedings regarding intellectual property.

Piotr Tarnowski

Business Development Manager w KPRF Law Office. Absolwent Collegium Civitas, specjalista w zakresie obsługi Klienta, brand development i marketingu usług profesjonalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując mi.in. w największych agencjach reklamowych i marketingowych. W KPRF Law Office odpowiedzialny za zarządzanie strategicznymi projektami, rozwój wizerunku oraz budowanie relacji biznesowych. Odpowiada również za prowadzony przez Kancelarię portal porad prawnych, organizację konferencji i szkoleń branżowych, koordynację działań w mediach i social media oraz współpracę międzynarodową.

Paulina Czerwińska

Paulina Czerwińska – a graduate of the Faculty of Law at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. She has gained her professional experience , among others, in private law offices of legal counsels as well as in the Prime Minister’s Office. In KPRF Law Office, she handles matters in the field of civil law and social insurance law, running cases regarding settlement of damage to property.

Aleksandra Strześniewska

Właścicielka HR EFFECTS, zewnętrzny konsultant HR, coach i ekspert w zakresie procesów personalnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, laureatka konkursu Odpowiedzialny Pracodawca - Lider HR i certyfikowany trener IBD Business School. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. usprawniając procesy w 400-osobowej firmie produkcyjno – handlowej, także te związane z przejmowaniem kolejnych zakładów produkcyjnych. Prowadziła również szkolenia w zakresie rozwoju organizacji i zarządzania procesami oraz wspierała menadżerów średniego i wysokiego szczebla w rozwoju kompetencji mentoringowych i cochingowych. Na stałe współpracuje z Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie wykłada Psychologię Biznesu i Zarządzanie Projektami na kilku kierunkach studiów podyplomowych. Dla KPRF Law Office opracowuje procesy rekrutacyjne oraz wspiera wdrożenie kompleksowej polityki personalnej i organizacyjnej kancelarii.

Stefan Juszczak

Założyciel Property Solution, partner biznesowy KPRF Law Office, uznany ekspert w dziedzinie rynku powierzchni komercyjnych. Specjalista w zakresie komercjalizacji i rekomercjalizacji powierzchni w galeriach i centrach handlowych, jak również w prowadzeniu negocjacji umów najmu komercyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem renegocjacji czynszów w niedochodowych salonach sprzedaży. Zajmuje się także doborem odpowiednich miejsc pod nowe galerie handlowe. Przez ponad 20 lat pracował w holdingu Eastbridge, który następnie przekształcił się w firmę giełdową NFI S.A. EMF. Był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój multimedialnej sieci EMPIK w Polsce i na Ukrainie, również jako członek zarządu Empik Cafe. Doświadczenie zdobywał jako Dyrektor Operacyjny, a od 2001 roku współtworzył Pion Rozwoju Empik i był bezpośrednio odpowiedzialny za realizację i otwarcie wszystkich salonów EMPIK do roku 2011 r. W latach 2007-2010 odpowiedzialny również za rozwój EMPIK i SMYK na Ukrainie. Obecnie doradza takim markom jak Próchnik, Księgarnia Autorska, Maxizoo, FreezeMe i Superpharm

Rafał Fabisiak

Partner, Radca Prawny. Kieruje pracą Departamentu Nieruchomości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał tytuł LL.M. Central European University w zakresie międzynarodowego prawa handlowego. Specjalizuje się w skomplikowanych postępowaniach sądowych, przeprowadza procesy upadłościowe i likwidacje spółek. Jest też wykładowcą z zakresu tworzenia umów najmu i ich negocjowania. W codziennej pracy świadczy na rzecz klientów usługi z zakresu doradztwa prawno-biznesowego. Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki diva Poland sp. z o.o., był odpowiedzialny za działalność operacyjną i rozwój marki diva w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  W latach 2011 – 2013 był członkiem zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych, współtwórcą Kodeksu Dobrych Praktyk w umowach najmu. Pracował również między innymi z grupą Alshaya w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (franczyzobiorcą marek odzieżowych i kosmetycznych THE BODY SHOP, MOTHERCARE, NEXT, TOP SHOP, M.A.C. i innych) oraz dla NFI Empik Media & Fashion S.A. - właściciela marek SMYK i EMPIK oraz franczyzobiorcy takich marek jak ESPRIT, HUGO BOSS, MANGO, MEXX, NEW LOOK, PEACOCKS, ZARA) przy negocjowaniu umów najmu w centrach handlowych oraz doradztwie w zakresie kwestii związanych z nieruchomościami i transakcjami ich dotyczącymi w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Wynegocjowane i zawarte z jego udziałem umowy najmu obejmują powierzchnię przeszło 200.000 metrów kwadratowych.

Paulina Czerwińska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenia zawodowe nabywała m.in. w prywatnych kancelariach radców prawnych oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W KPRF Law Office zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i prawa ubezpieczeń społecznych, prowadząc sprawy z zakresu likwidacji szkód majątkowych.

Piotr Kolanowski

Partner, Radca prawny. Kieruje pracą Departamentu Korporacyjnego KPRF Law Office. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw sądowych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach. W 2008 roku założył jedną z najprężniej rozwijających się firm w branży kancelarii odszkodowawczych. W KPRF Law Office zajmuje się w szczególności obsługa prawną spółek i funduszy inwestycyjnych, negocjowaniem umów i kontraktów handlowych, uczestniczy w projektach z zakresu M&A, due diligence, badania stanu prawnego nieruchomości. Reprezentuje również Klientów w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji, przeprowadził kilkaset postępowań sądowych. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Emilia Drabkowska

Office Manager, absolwentka Collegium Mazovia, posiada rozległe doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach lokalnych firm. Z sukcesami zarządzała podmiotami oraz kadrą pracowniczą. W KPRF Law Office odpowiedzialna jest za wspomaganie pracy Kancelarii, kontakt z dostawcami usług oraz sprawne funkcjonowanie biura.

  • Law Firm 2015 - KPRF Law Office
Znajdziesz nas w mediach społecznościowych
Wykorzystujemy ciasteczka (ang.cookies),aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu.
Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki